[1]
Voitovska, V.I., Storozhyk, L.I., Liubych, V.V. and Yalanskyi, O.V. 2022. Evaluation of productivi­ty of different varieties of soryz (Sorghum orysoidum). Plant varieties studying and protection. 18, 1 (May 2022), 50–56. DOI:https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.1.2022.257587.