(1)
Voitovska, V. I.; Storozhyk, L. I.; Liubych, V. V.; Yalanskyi, O. V. Evaluation of productivi­ty of Different Varieties of Soryz (Sorghum Orysoidum). PVSandP 2022, 18, 50-56.