Voitovska, V. I., Storozhyk, L. I., Liubych, V. V., & Yalanskyi, O. V. (2022). Evaluation of productivi­ty of different varieties of soryz (Sorghum orysoidum). Plant Varieties Studying and Protection, 18(1), 50–56. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.1.2022.257587