Voitovska, V. I., L. I. Storozhyk, V. V. Liubych, and O. V. Yalanskyi. 2022. “Evaluation of productivi­ty of Different Varieties of Soryz (Sorghum Orysoidum)”. Plant Varieties Studying and Protection 18 (1):50-56. https://doi.org/10.21498/2518-1017.18.1.2022.257587.