Voitovska, V. I., Storozhyk, L. I., Liubych, V. V. and Yalanskyi, O. V. (2022) “Evaluation of productivi­ty of different varieties of soryz (Sorghum orysoidum)”, Plant varieties studying and protection, 18(1), pp. 50–56. doi: 10.21498/2518-1017.18.1.2022.257587.