Voitovska, V. I., L. I. Storozhyk, V. V. Liubych, and O. V. Yalanskyi. “Evaluation of productivi­ty of Different Varieties of Soryz (Sorghum Orysoidum)”. Plant Varieties Studying and Protection, vol. 18, no. 1, May 2022, pp. 50-56, doi:10.21498/2518-1017.18.1.2022.257587.