(1)
Zakharchuk, O.; Tkachyk, S.; Bobonych, E.; Golichenko, N.; Krasiuk, T.; Kovalchuk, E.; Lynchak, N. Legal Regulation of Grape Variety Registration in Ukraine According to International Requirements. PVSandP 2023, 19, 286-293.