DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(30).2016.61774

Characteristics of winter wheat varieties for resistance to causal agents and pests

Г. М. Ковалишина, Т. І. Муха, Л. А. Мурашко, О. А. Заїма, Ю. М. Судденко

Abstract


Purpose. Studying and identifying winter wheat varieties that are resistant to causal agents of major diseases and pests. Methods. Laboratory analysis, field study. Results. On artificial infection backgrounds of causal agents such varieties as ‘Smuhlianka’, ‘Svitanok Myronivskyi’, ‘Berehynia Myronіvska’, ‘Horlytsia Myronіvska’ have shown high level of resistance to brown rust; ‘Svitanok Myronivskyi’, ‘Berehynia Myronіvska’ – to powdery mildew; ‘Smuhlianka’ – to covered smut. Varieties ‘Voloshkova’, ‘Yuviliar Myronivskyi’, ‘Myrliena’, ‘Oberih Myronivskyi’, ‘Kolos Myronivschyny’, ‘Lehenda Myronivska’ had medium resistance to Septoria leaf blotch; ‘Smuhlianka’, ‘Myrliena’, ‘Oberih Myronivskyi’, ‘Berehynia Myronіvska’, ‘Horlytsia Myronіvska’, ‘Myronivska storichna’ – to Fusarium head blight; ‘Myronіvska 65’, ‘Smuhlianka’, ‘Lehenda Myronivska’, ‘Berehynia Myronіvska’ – to root rots. Among the varieties studied, there were those with group resistance to diseases: ‘Voloshkova’, ‘Myrliena’, ‘Yuviliar Myronivskyi’, ‘Oberih Myronivskyi’, ‘Bohdana’, ‘Myronivska storichna’, ‘Ekonomka’, ‘Svitanok Myronivskyi’, ‘Berehynia Myronіvska’, ‘Horlytsia Myronіvska’, ‘Smuhlianka’. Varieties bred at the V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat are distinguished by pest resistance. During autumn tillering phase of winter wheat the smallest number of large cereal aphids was observed in varieties ‘Smuhlianka’ and ‘Myronivska storichna’, leafhoppers – in varieties ‘Smuhlianka’, ‘Myrliena’, ‘Yuviliar Myronivskyi’. The slight population of thrips in the phase of earing was marked in the variety ‘Kolos Myronivschyny’, in the milk-ripe stage the smallest number of larvae per ear was detected in varieties ‘Smuhlianka’, ‘Voloshkova’, ‘Kolos Myronivschyny’. Varieties ‘Lehenda Myronivska’ and ‘Smuhlianka’ were proved to be resistant to damages of stems by sawflies. It should be noted that ‘Smuhlianka’ variety shows resistance to aphids, leafhoppers and grain sawflies. Conclusions. It was established that winter wheat varieties bred at the V. M. Remeslo Myronivka Instutite of Wheat are characterized by resistance to certain causal agents, some of them – to their group. Varieties that are resistant to the most common and harmful phytophages were identified.


Keywords


winter wheat; varieties; collection samples; causal agents; resistance; artificial infection background; sources of resistance

References


Fedorenko, V. P., & Retman, S. V. (2004). Chotyry osnovopolozhnykh pryntsypy [Four fundamental principles]. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 1, 3–4 [in Ukrainian].

Zozulia, O., & Omelianenko, O. (2010). Kompleksu khvorob – kompleksni funhitsydy [Integrated fungicides against complex diseases]. Ahrobiznes sohodni [Agrobusiness today], 6, 16–17 [in Ukrainian].

Fedorenko, V. P. (2004). Intehrovanyi zakhyst silskohospodarskykh kultur v Ukraini [Integrated protection of agricultural crops in Ukraine]. Intehrovanyi zakhyst roslyn na pochatku XXI stolittia: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference “Integrated plant protection at the beginning of the XXI century”], Kyiv, Nov. 1–5, 2004. (pp. 3–28). Kyiv: Kolobih [in Ukrainian].

Retman, S. V., Mykhailenko, S. V., & Shevchuk, O. V. (2008). Ozyma pshenytsia: zakhyst posiviv vid khvorob [Winter wheat: crops protection against diseases]. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 11, 1–4 [in Ukrainian].

Biliaieva, I. M. (2009). Dynamika urazhennia sortiv ozymoi miakoi pshenytsi buroiu irzheiu i vtraty urozhainosti vid patohenna za riznoi volohozabezpechenosti roslyn [Dynamics of brown rust development on soft winter wheat varieties and loss of yield caused by the pathogen in the context of various level of moisture supply of plants]. Zroshuvane zemlerobstvo [Irrigated Agriculture], 51, 111–115 [in Ukrainian].

Chulkina, V. A., & Toropova, E. Yu. (2004). Kornevye gnili [Root rots]. Zashchita i karantin rastenii [Plant protection and quarantine], 2, 16–18 [in Russian].

Kriuchkova, L. O., & Dudarieva, G. F. (2000). Zbudnyk zvychainoi korenevoi hnyli [Common root rot]. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 11, 10–11 [in Ukrainian].

Neklesa, N. P., & Bystritskaya, V. N. (1990). Prognoz srokov poyavleniya muchnistoy rosy, ee vredonosnost’ i zashchita ozimoy pshenitsy ot zabolevaniy [Forecasting the time of powdery mildew appearance, its harmfullness and winter wheat protection against diseases: guidelines]. Moscow: N.p. [in Russian].

Shurovenkova, L. I. (1997). Sortovaya ustoychivost’ pshenitsy k muchnistoy rose v usloviyakh Krasnodarskogo kraya [Varietal persistence of wheat to mildew under conditions of Krasnodar region]. Extended abstract of Cand. Sci. dissertation (Selection and Seed Industry). Krasnodar [in Russian].

Pyzhykova, G. V., Sanina, A. A., Suprun, L. M., Kurakhtanova, T. I. et al. (1989). Metody otsenki ustoychivosti selektsionnogo materiala i sortov pshenitsy k septoriozu [Methods of assessing resistance of breeding material and wheat varieties to Septoria blight]. Moscow [in Russian].

Novokhatka, V. G. (1978). Epifitotii Puccinia recondita Rob.et Desm. f. sp. tritici na ozimoy pshenitse v zone Lesostepi USSR [Epiphytotics Puccinia recondita Rob. et Desm. f. sp. tritici in winter wheat in the Forest-Steppe zone of USSR]. Mikologiya i Fitopatologiya [Mycology and phytopathology], 13(6), 488–493 [in Russian].

Krivchenko, V. I., & Myagkova, D. V. (1987). Izuchenie golovnevoustoychivosti zernovykh kolosovykh kul’tur [Study of smut resistance of spiked grain crops]. Leningrad: N.p. [in Russian].

Karadzheva, L. V. (1980). Fuzariozy polevykh kul’tur [Fusarium diseases of field crops]. Kishinev: Shtiintsa [in Russian].

Kovalyshyna, H. M., Murashko, L. A., & Kovalyshyn, A. B. (2009). Shkodochynnist fuzariozu kolosu [Harmfulness of Fusarium head blight]. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 1, 9–10 [in Ukrainian].

Shapiro, I. D., Vilkova, N. A., & Slepyan, E. I. (1986). Immunitet rasteniy k vreditelyam i boleznyam [Plants immunity to pests and diseases]. Leningrad: Agropromizdat [in Russian].

Trybel, S. O. (2006). Stiikym sortam – «zelene svitlo» [“Green light” – to resistant varieties]. Nasinnytstvo [Seed growing], 1, 22–24 [in Ukrainian].

Shapiro, I. D. (1985). Immunitet polevykh kul’tur k nasekomym i kleshcham [Field crops immunity to insects and pincers]. Leningrad: N.p. [in Russian].

Trybel, S. O. (2005). Stiiki sorty: problemy i perspektyvy [Resistant varieties: problems and perspectives]. Karantin i zahist roslin [Quarantine and Plant Protection], 4, 3–5 [in Ukrainian].

Volkodav, V. V., Andriushchenko, A. V., Pilkevich, A. V., Taranenko, O. D. & Hubernator, V. V. (2000). Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur [Procedure of state strain test of crops]. Kyiv: N.p. [in Ukrainian].

Trybel, S. O., Getman, M. V., Stryhun, O. O., Kovalyshyna, H. M., & Andriushchenko, A. V. (2010). Metodolohiia otsiniuvannia stiikosti sortiv pshenytsi proty shkidnikiv i zbudnykiv khvorob [Methodology of assessing wheat varieties resistance to pests and pathogens]. S. O. Trybel (Ed.). Kyiv: Kolobih [in Ukrainian].

Trybel, S. O., Syharova, D. D., Sekun, M. P., Ivashchenko, O. O., Byblyk L. I. et al. (2001). Metodyky vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv [Methods of testing and pesticide application]. S. O. Trybel (Ed.). Kyiv: Svit [in Ukrainian].

Omeliuta, V. P., Grugorovuch, I. V., Chaban, V. S., Pidoplichko, V. N, Kalenych, F. S. et al. (1986). Oblik chyselnosti shkidnykiv i khvorob silskohospodarskykh kultur [Keeping of pests and crop diseases records]. V. P. Omeliuta (Ed.). Kyiv: Urozhai [in Ukrainian].

Melnykova, L. P., Kovalyshyna, H. M., Chebakov, M. P., Volohdina H. B., Lebedieva H. D. et al. (2006). Boroshnysta rosa ta stvorennia stiikoho proty nei selektsiinoho materialu ozymoi pshenytsi [Powdery mildew and creation of breeding material of winter wheat to be resistance to it]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Myronivskoho instytutu pshenytsi [Scientific and technical bulletin of Myronivka Institute of Wheat], 5, 60–72 [in Ukrainian]

Mukha, T. I., & Kovalyshyna, H. M. (2012). Selektsiia pshenytsi ozymoi na stiikist proty septoriozu lystia [Winter wheat breeding of for resistance to Septoria leaf blotch]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten Myronivskoho instytutu pshenytsi [Scientific and technical bulletin of Myronivka Institute of Wheat], 11–12, 174–181 [in Ukrainian].


GOST Style Citations


1. Федоренко В. П. Чотири основоположних принципи / В. П. Федоренко, С. В. Ретьман // Карантин і захист рослин. – 2004. – № 1. – С. 3–4.


2. Зозуля О. Комплексу хвороб – комплексні фунгіциди / О. Зозуля, О. Омеляненко // Агробізнес сьогодні. – 2010. – № 6. – С. 16–17.


3. Федоренко В. П. Інтегрований захист сільськогосподарських культур в Україні / В. П. Федоренко // Інтегрований захист рослин на початку ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(Київ, 1–5 листопада 2004) – К. : Колобіг, 2004. – С. 3–28.


4. Ретьман С. В. Озима пшениця: захист посівів від хвороб / С. В. Ретьман, С. В. Михайленко, О. В. Шевчук // Kарантин і захист рослин. – 2008. – № 11. – С. 1–4.


5. Біляєва І. М. Динаміка ураження сортів озимої м’якої пшениці бурою іржею і втрати урожайності від патогена за різної вологозабезпеченості рослин / І. М. Біляєва // Зрошувальне землеробство : міжвідом. темат. наук. зб. – Херсон : Айлант, 2009. – Вип. 51. – С. 111–115.


6. Чулкина В. А. Корневые гнили / В. А. Чулкина, Е. Ю. Торопова // Защита и карантин растений. – 2004. – № 2. – С. 16–18.


7. Крючкова Л. О. Збудник звичайної кореневої гнилі / Л. О. Крючкова, Г. Ф. Дударєва // Kарантин і захист рослин. – 2000. – № 11. – С. 10–11.


8. Неклеса Н. П. Прогноз сроков появления мучнистой росы, ее вредоносность и защита озимой пшеницы от заболеваний : рекомендации / Н. П. Неклеса, В. Н. Быстрицкая. – М., 1990. – 23 с.


9. Шуровенкова Л. И. Сортовая устойчивость пшеницы к мучнистой росе в условиях Краснодарского края : автореф. дис… канд. с.-х. наук : спец. 06.01.05 «Селекция и семеноводство» / Л. И. Шуровенкова. – Краснодар, 1997. – 27 с.


10. Методы оценки устойчивости селекционного материала и сортов пшеницы к септориозу / Г.В. Пыжикова, А. А. Санина, Л. М. Супрун [и др.]. – М., 1989. – 43 с.


11. Новохатка В. Г. Эпифитотии Puccinia recondita Rob. et Desm. f. sp. tritici на озимой пшенице в зоне Лесостепи УССР / В. Г. Новохатка // Микология и фитопатология. – 1978. – Т. 13, Вып. 6. – С. 488–493.


12. Кривченко В. И. Изучение головневоустойчивости зерновых колосовых культур : метод. указания / В. И. Кривченко, Д. В. Мягкова. – Л., 1987. – 110 с.


13. Караджева Л. В.Фузариозы полевых культур / Л. В. Караджева ;отв. ред. К. А. Войтович. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 254 с.


14. Ковалишина Г. М. Шкодочинність фузаріозу колосу / Г. М. Ковалишина, Л. А. Мурашко, А. Б. Ковалишин // Карантин і захист рослин. – 2009. – № 1. – С. 9–10.


15. Шапиро И. Д. Иммунитет растений к вредителям и болезням / И. Д. Шапиро, Н. А. Вилкова, Е. И. Слепян. – Л. : Агропромиздат, 1986. – 192 с.


16. Трибель С. О. Стійким сортам – «зелене світло» / С. О. Трибель // Насінництво. – 2006. – № 1. – С. 22–24.


17. Шапиро И. Д. Иммунитет полевых культур к насекомым и клещам / И. Д. Шапиро. – Л., 1985. – 47 с.


18. Трибель С. О. Стійкі сорти: проблеми і перспективи / С. О. Трибель // Карантин і захист рослин. – 2005. – № 4. –С. 3–5.


19. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / В. В. Волкодав, А. В. Андрющенко, А. В. Пількевич [та ін.]. – К., 2000. – 100 с.


20. Методологія оцінювання стійкості сортів пшениці проти шкідників і збудників хвороб / С. О. Трибель, М. В. Гетьман, О. О. Стригун [та ін.] ; за ред. С. О. Трибеля. – К. : Колобіг, 2010. – 392 с.


21. Методики випробування і застосування пестицидів / С. О. Трибель, Д. Д. Сигарьова, М. П. Секун [та ін.] ; за ред. С. О. Трибеля. – К. : Світ, 2001. – 448 с.


22. Облік чисельності шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В. П. Омелюта, І. В. Григорович, В. С. Чабан [та ін.] ; за ред. В. П. Омелюти. – К. : Урожай, 1986. – 296 с.


23. Борошниста роса та створення стійкого проти неї селекційного матеріалу озимої пшениці / Л. П. Мельникова, Г. М. Ковалишина, М. П. Чебаков [та ін.] // Наук.-техн. бюлетень Миронівського ін-ту пшениці. – К. : Аграрна наука, 2006. – Вип. 5. – С. 60–72.24. Муха Т. І. Селекція пшениці озимої на стійкість проти септоріозу листя / Т. І. Муха, Г. М. Ковалишина // Наук.-техн. бюлетень Миронівського ін-ту пшениці. – К. : Аграрна наука, 2012. – Вип. 11–12. – С. 174–181.Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter