Assessment of adaptive capacity of spring wheat lines under conditions of Forest-Steppe zone of Ukraine

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(30).2016.61778

Keywords:

soft spring wheat, durum spring wheat, line, variety, productivity, adaptability

Abstract

Purpose. Selecting spring wheat lines with increased adaptive capacity.

Methods. Field experiments, statistical evaluation.

Results. Lines of spring soft wheat with better adaptive capacity were identified (‘Erythrospermum 13-39’, ‘Lutescens 11-16’, ‘Lutescens 05-24’, ‘Lutescens 10-36’) and spring durum wheat (‘Melanopus 10-02’ (biotype II), ‘Melanopus 10-02’, ‘Melanopus 10-03’, ‘Hordeiforme 12-12’). Spring soft wheat varieties ‘Zlata’, ‘Dubravka’, ‘Oksamyt Myronivskyi’, ‘Bozhena’ and spring durum wheat varieties ‘MIP Raiduzhna’, ‘Magdalena’ with increased adaptive capacity were passed for State variety testing.

Conclusions. With regard to the analysis of parameters of yield capacity and its variability under the influence of changing environmental factors, soft and durum spring wheat lines with increased adaptive capacity were identified. The best spring wheat lines for general adaptive capacity were passed for State variety testing. Soft spring wheat variety ‘Zlata’ and durum spring wheat variety ‘MIP Raiduzhna’, in 2014, and such soft spring wheat varieties as ‘Dubravka’, ‘Oksamyt Myronivskyi’, ‘Bozhena’ and spring durum wheat variety ‘Magdalena’, in 2015, were passed for State variety testing.

Author Biographies

О. А. Демидов, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, NAAS of Ukraine

O. A. Demydov

С. О. Хоменко, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, NAAS of Ukraine

S. O. Khomenko

І. В. Федоренко, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, NAAS of Ukraine

I. V. Fedorenko

Р. М. Близнюк, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS of Ukraine

R. M. Blyzniuk

Є. А. Кузьменко, Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла НААН України

Ye. A. Kuzmenko

References

Marakhniak, A. Ya., Datsko, A. O., & Marakhniak, H. I. (2010). Adaptyvnist i stabilnist sortozrazkiv vivsa za pokaznykamy yakosti zerna [Adaptability and stability of oat variety samples by grain quality indices]. Selektsia i nasinnitstvo [Selection and Seed Industry], 98, 106–115 [in Ukrainian].

Korchinskiy, A. A., Linchevskiy, A. A., & Orlyuk, A. P. (1999). Selektsionno-geneticheskie printsipy modelirovaniya sortov pshenitsy i yachmenya na adaptivnost’ k agroekologicheskim usloviyam vyrashchivaniya i tekhnologiyam vozdelyvaniya [Breeding and genetic principles of modeling wheat and barley varieties on adaptability to the agro-ecological growing conditions and cultivation technology]. In Naukovі rozrobky i realіzatsіia potentsіalu sіlskohospodarskykh cultur [Scientific developments and realization of potential of crops]. (рр. 148–154). Kyiv: Agrarna nauka [in Russian].

Litun, P. P., Kolomatskaya, V. P., Belkin, A. A., & Sadovoy, A. A. (2004). Genetika makropriznakov i selektsionno-orientirovannye geneticheskie analizy v selektsii rasteniy [Genetics of macro traits and selection-based genetic analyzes in plant breeding]. Kharkiv: Magda LTD [in Russian].

Volkodav, V. V. (Ed.). (2003). Metodyka provedennia ekspertyzy ta derzhavnoho vyprobuvannia sortiv roslyn zernovykh, krupianykh ta zernobobovykh kultur [Method of examination and state testing of varieties of grain, cereal and leguminous crops]. Okhorona prav na sorty roslyn [Plant variety rights protection]. (Vol. 2, part. 3). Kyiv: Alefa [in Ukrainian].

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovaniy) [Methods of field experience (with the fundamentals of statistical evaluation of the research results)]. (5th ed., rev.). Moscow: Agropromizdat [in Russian].

Pakudin, V. Z. (1973). Otsenka ekologicheskoy plastichnosti sortov [Assessment of ecological plasticity of varieties]. In: Geneticheskiy analiz kolichestvennykh i kachestvennykh priznakov s pomoshch’yu matematiko-statisticheskikh metodov [Genetic analysis of quantitative and qualitative traits using mathematical and statistical methods]. (рр. 40–45). Moscow: VNYYTEIKS [in Russian].

Khangildin, V. V., & Litvinenko, N. A. (1981). Gomeostatichnost i adaptivnost sortov ozimoy pshenitsy [Ultrastability and adaptability of winter wheat varieties]. Nauchno-tekhnicheskiy byuleten VSGI [Scientific and Technical Bulletin of All-Union Institute of Geneticists and Breeders], 39, 8–14 [in Russian].

Snedekor, Dzh. U. (1961). Statisticheskie metody v primenenii k issledovaniyam v sel’skom khozyaystve i biologii [Statistical methods in the application for researches in the agricultural sector and biology]. (V. N. Peregudov, Trans.). Moscow: Selkhozizdat [in Russian].

Selianinov, G. Т. (1937). Metodika sel’skokhozyaystvennoy kharakteristiki klimata [Method of agricultural characteristics of climate]. Mirovoy agroklimaticheskiy spravochnik [The global agro-climatic directory]. (рр. 5–29). Leningrad ; Moscow: Gidrometeoizdat [in Russian].

Published

2016-02-17

How to Cite

Демидов, О. А., Хоменко, С. О., Федоренко, І. В., Близнюк, Р. М., & Кузьменко, Є. А. (2016). Assessment of adaptive capacity of spring wheat lines under conditions of Forest-Steppe zone of Ukraine. Plant Varieties Studying and Protection, (1(30), 57–61. https://doi.org/10.21498/2518-1017.1(30).2016.61778

Issue

Section

BREEDING AND SEED PRODUCTION

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>