DOI: https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(8).2008.62393

Considering the method of frost resistance determination for Winter Wheat (Triticum aestivum L.) varieties

Н. І. Рябчун, В. П. Петренкова, С. О. Ткачик, А. В. Андрющенко

Abstract


There is the method represented in the article for frost resistance determination for Winter Wheat (soft and hard) varieties by experts’ assessment of varieties submitted for Official Variety Studying. Prescribed temperature limits for artificial freezing of the plants, example varieties for frost-resistance groups, are indicated.

Keywords


пшениця м’яка озима; пшениця тверда озима; морозостійкість; сортовивчення; контрольовані умови

References


Попов, С. І. Особливості перезимівлі озимих культур в умовах північносхідної України. / С. І. Попов, Н. І. Рябчун, В. В. Хмара (т а інші). // Вісник аграрної науки. - No 5,- 2004. - С. 32-35.

Моисейчик, В. А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. / В. А. Моисейчик. - Л.: Гидрометеоиздат, 1975. - 295 с.

Туманов, И. И. Физиология закаливания и морозостойкости растений./ И. И. Туманов. - М.: Наука, 1979. - 350 с.

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб.

Журбицкий, 3. И. Теория и практика вегетационного метода. / 3. И. Журбицкий. - М.: Наука. - 1968.

Полтарев, Е. М. Способ определения морозостойкости озимой пшеницы. / Е. М. Полтарев, Л. Р. Борисенко, Н. И. Рябчун. // А.С. 1565405 от 2.01.1990, Бюлл.19.

Рябчун, Н. И. Определение статической морозостойкости озимых зерновых культур. / Методические рекомендации. - X., 1995. -47 с.


GOST Style Citations
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

DOI: 10.21498/2518-1017

Flag Counter