Genetic determination of high productivity in experimental hybrid combinations of sugar beet (Beta vulgaris L.)

Authors

  • М. О. Корнєєва Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet, Ukraine
  • О. В. Ненька Уманський національний університет садівництва, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(31).2016.70037

Keywords:

combining ability, yield, sugar content, sugar yield, pollinators, heterosis, diallel crossing, topcrossing.

Abstract

Purpose. Creation of experimental sugar beet hybrid combinations of high sugar yield values and defining gene­tic determination of their heterotic effect. Methods. Diallel crossing and topcrossing, genetic analysis of quantitative traits. Results. The authors have studied the frequency of occurrence of sugar beet heterotic hybrid combinations for «sugar yield» trait created on the basis of two pollinator lines to be genetically valuable for productivity elements, CMS lines and single-cross sterile hybrids with the use of diallel and topcrossing system of controlled hybridization. The share of parental components’ effect and their interaction in CMS hybrids variability for productivity was determined. Expediency of heterotic forecasting based on high combining ability lines was substabtiated. Promising high-yielding sugar beet combinations were selected that exceeded the group standard by 4.1–16.3%. Conclusions. The theory of genetic balance by M. V. Turbin was confirmed. Such hybrids as [CMS 5OT 4]MGP 1 (116.3%), [CMS 1OT 2]MGP 1 (112.5%) and [CMS 3OT 5]MGP 1 (113.2%) were recognized as the best for their productivity, MGP 1 and MGP 2 lines – as the best for their combining ability.

Author Biographies

М. О. Корнєєва, Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet

M. O. Kornieieva

О. В. Ненька, Уманський національний університет садівництва

O. V. Nenka

References

Buhaiov, V. D., Vasylkivskyi, S. P., & Vlasenko, V. A., Hirko, V. S., Dziubetskyi, B. V., Kyrychenko, V. V., … Molotskyi, M. Ya. (2010). Spetsialna selektsiia polovykh kultur [Special breeding of field crops]. M. Ya. Molotskyi (Ed.). Bila Tserkva: BNAU. [in Ukrainian]

Royik, M. V., & Kornieieva, M. O. (2007). Dosiahnennia ta perspektyvy rozvytku selektsii silskohospodarskykh kultur ta tvaryn v Ukraini [Achievements and prospects of breeding crops and animals in Ukraine]. Visnik ukrains’kogo tovaristva genetikiv i selekcioneriv [The Bulletin of Vavilov Society of Geneticists and Breeders of Ukraine], 5 (1–2), 133–140. [in Ukrainian]

Royik, M. V., & Kornieieva, M. O. (2005). Henofond tsukrovykh buriakiv ta henetychni osoblyvosti yoho skladovykh [Sugar beet gene pool and genetic characteristics of its components]. In Henetychni resursy dlia adaptyvnoho roslynnytstva: mobilizatsiia, inventaryzatsiia, zberezhennia, vykorystannia: tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Genetic resourses for adaptive crop growing: mobilization, inventory, preservation, use: Abstracts of Papers of the Int. Research-to-Practice Conf.]. (pp.171–173). June 29–July 1, 2013, Obroshyno, Ukraine: [N.p.]. [in Ukrainian]

Royik, M. V., & Kornieieva, M. O. (2005). Otsinka henetychnoho potentsialu vitchyznianykh tsukrovykh buriakiv [Assessment of genetic potential of domestic sugar beet]. Naukovi pratsi Instytutu tsukrovykh buriakiv [Scientific papers of the Institute of Sugar Beet], 8, 11–27. [in Ukrainian]

Kornieieva, M. O., & Vlasiuk, M. V. (2004). Systemy kontrolovanykh skhreshchuvan pry otsintsi kombinatsiinoi zdatnosti selektsiinykh materialiv tsukrovykh buriakiv [Systems of controlled crosses in the evaluation of combining ability of sugar beet breeding materials]. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv [Factors in Experimental Evolution of Organisms], 2, 227–233. [in Ukrainian]

Nenka, M. M., Kornieieva, M. O., Boiko, I. I., Andrieieva, L. S., & Krotiuk, L. A. (2013). Proiav vrozhainosti prostykh sterylnykh hibrydiv tsukrovykh buriakiv zalezhno vid henotypu i ploshchi zhyvlennia [Manifestation of yield in single-cross sterile hyb­rids of sugar beet depending on genotype and growing space]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho natsionalnoho universytetu sadivnytstva [Collection of scientific papers of Uman National University of Horticulture], 82, 61–67. [in Ukrainian]

Kornieieva, M. O., Ermantraut, E. R., & Nenka, M. M. (2013). Porivnialna otsinka tsukrystosti materynskykh komponentiv ChS hibrydiv tsukrovykh buriakiv za vidhukom na rehulovani faktory seredovyshcha [Comparative assessment of sugar content in mother components of CMS sugar beet hybrids according to their response to regulated environmental factors]. Nauk. pratsi Inst. bioenerg. kult. tsukrov. buriakiv [Scientific papers of the Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet], 19, 54–58. [in Ukrainian]

Nenka, M. M., & Kornieieva, M. O. (2014). On Combining Abilities of Male Sterility Lines and Sterility Binders of Sugar Beets as to Sugar Content. Apple Academic Press, Ecological consequences of increasing crop productivity, Plant Breeding and Biotic Diversity. (pp. 191–202). Toronto-New Jersey: N.p.

Kornieieva, M. O., & Nenka, M. M. (2013). Vykorystannia dialelnykh skhreshchuvan dlia selektsiino-henetychnoi otsinky urozhainosti zapyliuvachiv tsukrovykh buriakiv [Use of diallel crosses for breeding and genetic evaluation of yield characteristic of sugar beet pollinators]. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv [Factors in Experimental Evolution of Orga­nisms], 13, 195–199. [in Ukrainian]

Nenka, M. M. (2014). Ekspresiia kombinatsiinoi zdatnosti zakrip­liuvachiv sterylnosti tsukrovykh buriakiv zalezhno vid henotypu ta seredovyshchnykh chynnykiv [Expression of combining ability of sugar beet sterility maintainers depending on genotype and environmental factors]. (Extended Abstract of Cand. Agric. Sci. Diss). Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Royik, M. V., Hizbullin, N. H., Sinchenko, V. M., Prysiazhniuk, O. I., Balan, V. M., Bondar, V. S., ... Shendryk, K. M. (2014). Metodyky provedennia doslidzhen u buriakivnytstvi [Methods of research in sugar beet growing]. M. V. Royik, N. H. Hizbullin (Eds.). Kyiv: FOP Korzun D. Yu. [in Ukrainian]

Ermantraut, E. R., Hoptsii, T. I., Kalenska, S. M., Kryvoruchenko, R. V., Turchynova, N. P., & Prysiazhniuk, O. I. (2014). Metodyka selekciinoho eksperymentu (u roslynnytstvi) [Methods of breeding experiments (in crop production)]. Kharkiv: KhNAU. [in Ukrainian]

Fedin, M. A., & Drahavtseva, V. A. (Eds.). Geneticheskiy analiz kolichestvennykh i kachestvennykh priznakov s pomoshch’yu matematiko-statisticheskikh metodov [Genetic analysis of quantitative and qualitative traits by using mathematical and statistical methods]. (1973). Moscow: VNIITEIselkhoz. [in Russian]

Peretiatko, V. G, Balkov, I. Yа., Makahon, A. V., & Kornienko, A. V. (1982). Kombinatsionnaya sposobnost’ i produktivnost’ prostykh gibridov sakharnoy svekly, poluchennykh na steril’noy osnove [Combining ability and efficiency of single-cross ste­rile sugar beet hybrids]. Vestnik sel’skokhozyaystvennoy nauki [Journal of Agricultural Science], 11, 70–75. [in Russian]

Kornieieva, M. O. (2010). Rol bahatonasinnykh zapyliuvachiv buriakiv tsukrovykh u formuvanni heterozysu hibrydiv na cholovichosterylnii osnovi [Role of polyspermous sugar beet pollinators in the formation of heterosis in CMS-based hybrids]. Naukovi pratsi Instytutu tsukrovykh buriakiv [Scientific papers of the Institute of Sugar Beet], 11, 197–208. [in Ukrainian]

Turbin, N. V. (1961). Geterozis i geneticheskiy balans [Heterosis and genetic balance]. In N. V. Turbin (Ed.) Heterozis: teoriya i metody prakticheskogo ispol’zovaniya [Heterosis: theory and methods of practical use]. (pp. 3–34). Minsk: Izd-vo AN BSSR. [in Russian]

Published

2016-05-25

How to Cite

Корнєєва, М. О., & Ненька, О. В. (2016). Genetic determination of high productivity in experimental hybrid combinations of sugar beet (Beta vulgaris L.). Plant Varieties Studying and Protection, (2(31), 10–15. https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(31).2016.70037

Issue

Section

GENETICS

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>