New spring wheat varieties ‘Panianka’ and ‘Diana’

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.4(33).2016.88690

Keywords:

spring wheat, variety, productivity

Abstract

Purpose. To create new competitive spring wheat varieties.

Methods. Field study, laboratory test.

Results. Based on the competitive variety trial, bread spring wheat line ‘Lutescens 07-26’ has been selected due to high values of such traits as resistance to fungal diseases, grain qua­lity(protein content accounted for 15.0%), 1000 kernel weight (44.6 g) productivity (3.92 t/ha) and lodging resistance (9 points). In 2011, it was submitted to the State variety testing as ‘Panianka’ variety. Durum spring wheat line ‘Leukurum 08-11’ was characterized by a number of positive traits: quite a high productivity (3.05 t/ha), short stem (79 cm), resistance to fungal diseases and lodging(9 points), and in 2011 it was submitted to the State variety testing as ‘Diana’ variety. According to the results of the State variety testing in 2012–2014, spring wheat varieties ‘Panianka’ and ‘Diana’ in 2015 were put on the State Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine.

Conclusions. For farms in Forest-Steppe and Polissia zones of Ukraine, bread and durum spring wheat varieties were bred by V. M.Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS of Ukraine that demonstrated rather high potential of productivity and adaptability to stress conditions. This goes to prove that cultivation of domestic spring wheat varieties will promote formation of high and quality grain yields.

Author Biographies

О. А. Демидов, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, NAAS of Ukraine

Oleksandr Demydov

С. О. Хоменко, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, NAAS of Ukraine

Svitlana Khomenko

І. В. Федоренко, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, NAAS of Ukraine

Fedorenko Iryna

М. В. Федоренко, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat, NAAS of Ukraine

Fedorenko Maryna

Р. М. Близнюк, The V. M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat of NAAS of Ukraine

Blyzniuk Ruslan

References

Kalenska, S. M., Dmytryshak, M. Ya., Demydas, H. I., Mokriienko, V. A., Yunyk, R. V., & Kovalenko, R. V. (2014). Roslynnytstvo z osnovamy kormovyrobnytstva [Plant growing with the basics of forage production]. Vinnytsia: Nilan. [in Ukrainian]

Kuperman, F. M., Murashev, V. V., Shcherbina, I. P., Ananyeva, L. V., Yaroshevskaya, A. S., & Bykova, M. S. (1980). Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu potentsialnoy i realnoy produk­tivnosti pshenitsy [Guidelines for evaluation of the potential and real productivity of wheat]. Moscow: VASKhNIL. [in Russian]

Medvedovskyi, O. K., & Ivanenko, P. I. (1988). Enerhetychnyi analiz intensyvnykh tekhnolohii v silskohospodarskomu vyrobnytstvi [Energy analysis of intensive technologies in agriculture]. Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]

Lykhochvor, V. V., & Petrychenko, V. F. (2006). Roslynnytstvo. Suchasni intensyvni tekhnolohii vyroshchuvannia osnovnykh polovykh kultur [Plant growing. Modern intensive technologies of cultivation of staple crops]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii. [in Ukrainian]

Lykhochvor, V. V., Petrychenko, V. F., & Ivashchuk, P. V. (2006). Zernovyrobnytstvo [Grain production]. Lviv: Ukrainski tekhno­lohii. [in Ukrainian]

Zhemela, G. M. (2003). Yakist zerna ozymoi pshenytsi [Quality of winter wheat grain]. Kyiv: Urozhai. [in Ukrainian]

Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini v 2016 rotsi [State Register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine in 2016]. (2016). Retrieved from http://vet.gov.ua/sites/default/files/reestr%2014.04.2016.pdf [in Ukrainian]

Nikolaev, E. V. (1991). Rezervy uvelicheniya proizvodstva zerna silnoy i tsennoy pshenitsy [Reserves to increase the production of strong and valuable wheat grain]. Kiev: Urozhai. [in Russian]

Volkodav, V. V. (Ed.). (2000). Metodyka derzhavnoho sorto­vypro­buvannia silskohospodarskykh kultur. Vypusk 1. Zahal­na chastyna [Methods of State variety testing of agricultural crops. Issue 1. General part]. Kyiv: N.p. [in Ukrainian]

Babaiants, L., Mesterhazy, A., Wachter, V., Neklesa, N., Dubinina, L., Omelchenko, L., … & Bartosh, P. (1988). Metody selektsii i otsenki ustoychivosti pshenitsy i yachmenya k boleznyam v stranakh-chlenakh SEV [Methods of Breeding and Evalua

Published

2016-12-28

How to Cite

Демидов, О. А., Хоменко, С. О., Федоренко, І. В., Федоренко, М. В., & Близнюк, Р. М. (2016). New spring wheat varieties ‘Panianka’ and ‘Diana’. Plant Varieties Studying and Protection, (4(33), 82–86. https://doi.org/10.21498/2518-1017.4(33).2016.88690

Issue

Section

VARIETY MARKET

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>