Economic justification for growing walnut rootstocks (Juglans regia L.)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.17.1.2021.228217

Keywords:

Juglans regia L., planting material, nursery, material costs, technological map, cost of seedling, profi­tability

Abstract

Purpose. To establish economic feasibility of growing walnut rootstocks.

Methods. Walnut seedlings, promising as rootstocks in Ukraine, were studied in nurseries IE Zatokovyi V. Yu. (Sloboda Komarivtsi village, Storozhynets district, Chernivtsi region) during 2018–2020. Economic efficiency of growing rootstocks was determined according to the Method of economic and energy assessment of types of fruit and berry plantations, pomological varieties and the results of technological research in horticulture (2002).

Results. To determine the economic efficiency of seedling cultivation, the technological map of walnut seedling cultivation was analyzed. The largest share in the structure of costs was accounted for by labor remuneration – 86.7%. The reason was the use of manual labor, which accounted for 96.5% of the total technology of growing seedlings. The level of mechanization of cultivation was only 3.5%. The total fuel consumption per 1 hectare was 120.7 liters, or UAH 2,957.20 in monetary terms. Thus, fuel consumption accounted for a small share – 0.4% of the cost of one seedling. One hectare of land provided an output of 65 thousand pcs of walnut seedlings, which amounted to 1,625 thousand UAH at a cost of 25 UAH/piece. Material costs amounted to 46.16 thousand UAH/ha (total costs – 712.43 thousand UAH). Therefore, the cost was extremely low and the level of profitability was extremely high.         

Conclusions. Growing walnut seedlings of the varieties ‘Slava Ukrainy’, ‘Pamiati Zatokovoho’, ‘Lysychanskyi’ is economically feasible. This is due to the relatively low cost of one seedling (UAH 10.82) and high profitability of production of the original breeding material for grafting and planting industrial crops.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andriichuk, V. H. (2004). On the need for integrated use of profitability indicators in planning and economic work. In Udoskonalennia ekonomichnoho mekhanizmu funktsionuvannia ahrarnykh pidpryiemstv v umovakh nevyznachenosti: zb. nauk. prats Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Improving the economic mechanism of functioning of agricultural enterprises in conditions of uncertainty: Proc. Int. Sci.-Pract. Conf.] (pp. 30–36). May 19–20, 2004, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]

Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini na 2021 rik [State register of plant varieties suitable for dissemination in Ukraine in 2021]. Kyiv: N.p. Retrieved from https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini [in Ukrainian]

Bohach, B. M. (2004). Cost accounting systems and methods. Zbìrnik naukovih prac Čerkasʹkogo deržavnogo tehnologìčnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomìčnì nauki [Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences], 12, 245–249. [in Ukrainian]

Pylypenko, S. M. (2016). The theoretical aspects of estimating of enterprise activity efficiency. Globalʹnì ta nacìonalʹnì problemi ekonomìki [Global and National Problems of Economics], 10, 452–456. Retrieved from http://global-national.in.ua/archive/10-2016/94.pdf [in Ukrainian]

Tkachyk, S. O. (Ed.). (2016). Metodyka provedennia ekspertyzy sortiv roslyn hrupy plodovykh, yahidnykh, horikhoplidnykh, subtropichnykh ta vynohradu na prydatnist do poshyrennia v Ukraini [Methods of examination of plant varieties of fruit, berry, nut, subtropical and grape for suitability for distribution in Ukraine]. Vinnytsia: N.p. [in Ukrainian]

Shestopal, O. M. (Ed.) (2010). Ekonomika ta orhanizatsiia promyslovoho sadivnytstva Ukraine [Economy and organization of industrial horticulture of Ukraine]. Kyiv: Institute of Agrarian Economics. [in Ukrainian]

Kostyuk, L. A. (2012). Economic efficiency of gardening is in the agricultural enterprises of Ukraine. Zbìrnik naukovih prac Vìnnicʹkogo nacìonalʹnogo agrarnogo unìversitetu. Serìâ: Ekonomični nauki [Proceedings of VNAU. Series: Economic Sciences], 2(1), 187–193. [in Ukrainian]

Vytraty palyva i normy produktyvnosti dlia silskohospodarskoi tekhniky, yaka vykorystovuietsia dlia provedennia kvalifikatsiinoi ekspertyzy sortiv roslyn u filiiakh Ukrainskoho instytutu ekspertyzy sortiv roslyn [Fuel consumption and productivity standards for agricultural machinery used for the qualification examination of plant varieties in the branches of the Ukrainian Institute of Plant Variety Examination]. (2020). Vinnytsia: Tvory. [in Ukrainian]

Satina, H. M. (2012). Development of nut production in Ukraine. Ekonomìka APK [The Economy of Agro-Industrial Complex], 5, 48–51. [in Ukrainian]

Klischenko, S. V., & Marchuk, V. P. (2011). Formation of an innovative approach to industrial cultivation and processing of the walnut. AgroInKom, 1–3, 47–51.

Sedov, E. I., & Ogol’tsova, T. P. (Ed.). (1999). Programma i metodika sortoizucheniya plodovykh, yagodnykh i orekhoplodnykh kul’tur [Program and methods of variety studying of fruit, small-fruit and nut crops]. Orel: VNIISPK. [in Russian]

Tupchiy, O. S. (2013). Methodological foundations of the economic efficiency of the gardening production. Vìsnik agrarnoï nauki Pričornomor’â [Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science], 3, 106–110. [in Ukrainian]

Cambria, D., & Pierangeli, D. (2011). A life cycle assessment case study for walnut tree (Juglans regia L.) seedlings production. Int. J. Life Cycle Asses., 16(9), 859–868. doi: 10.1007/s11367-011-0323-5

Shestopal, O. M. (Ed.). (2002). Metodyka ekonomichnoi ta enerhetychnoi otsinky typiv plodoiahidnykh nasadzhen, pomolohichnykh sortiv i rezultativ tekhnolohichnykh doslidzhen u sadivnytstvi [Methods of economic and energy assessment of types of fruit and berry plantations, pomological varieties and the results of technological research in horticulture]. Kyiv: Institute of Horticulture of UAAS. [in Ukrainian]

Tkachyk, S. O. (Ed.). (2016). Metodyka provedennia kvalifika­tsiinoi ekspertyzy sortiv roslyn na prydatnist do poshyrennia v Ukraini. Zahalna chastyna [Methods of qualification examination of plant varieties for suitability for distribution in Ukraine. The general part]. (4th ed., rev.). Vinnytsia: N.p. [in Ukrainian]

Mezhenskyj, V. M. (2018). History and prospects of zoning and registration of walnut (Juglans regia L.) varieties. Plant Var. Stud. Prot., 14(2), 137–143. doi: 10.21498/2518-1017.14.2.2018.134759 [in Ukrainian]

Satina, H. М. (Ed.). (2011). Naukovi osnovy ta skladovi Haluzevoi prohramy rozvytku horikhivnytstva v Ukraini [Scientific bases and components of the sectoral program for nut growing development in Ukraine]. Kyiv: Logos. [in Ukrainian]

Paskhaver, B. Y. (2004). Profitability of the agrosphere: problems of stability. Ekonomìka Ukraïni [Economy of Ukraine], 2, 73–82. [in Ukrainian]

Accepted by editor

2021-03-31

Published

2021-04-06

How to Cite

Zatokovyi, V. Y., Kotsiubynska, L. M., Motorna, O. V., Pavliuk, V. A., & Pavliuk, N. V. (2021). Economic justification for growing walnut rootstocks (Juglans regia L.). Plant Varieties Studying and Protection, 17(1), 80–85. https://doi.org/10.21498/2518-1017.17.1.2021.228217

Issue

Section

VARIETY MARKET