Considering the method of frost resistance determination for Winter Wheat (Triticum aestivum L.) varieties

Authors

  • Н. І. Рябчун Plant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev of NAAS, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3112-2284
  • В. П. Петренкова Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’ева УААН, Ukraine
  • С. О. Ткачик Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine
  • А. В. Андрющенко Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(8).2008.62393

Keywords:

пшениця м’яка озима, пшениця тверда озима, морозостійкість, сортовивчення, контрольовані умови

Abstract

There is the method represented in the article for frost resistance determination for Winter Wheat (soft and hard) varieties by experts’ assessment of varieties submitted for Official Variety Studying. Prescribed temperature limits for artificial freezing of the plants, example varieties for frost-resistance groups, are indicated.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Н. І. Рябчун, Plant Production Institute nd. a. V. Ya. Yuryev of NAAS

Riabchun N.

В. П. Петренкова, Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’ева УААН

Petrenkova V.

С. О. Ткачик, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Tkachyk S.

А. В. Андрющенко, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

Andruschenko A.

References

Попов, С. І. Особливості перезимівлі озимих культур в умовах північносхідної України. / С. І. Попов, Н. І. Рябчун, В. В. Хмара (т а інші). // Вісник аграрної науки. - No 5,- 2004. - С. 32-35.

Моисейчик, В. А. Агрометеорологические условия и перезимовка озимых культур. / В. А. Моисейчик. - Л.: Гидрометеоиздат, 1975. - 295 с.

Туманов, И. И. Физиология закаливания и морозостойкости растений./ И. И. Туманов. - М.: Наука, 1979. - 350 с.

ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб.

Журбицкий, 3. И. Теория и практика вегетационного метода. / 3. И. Журбицкий. - М.: Наука. - 1968.

Полтарев, Е. М. Способ определения морозостойкости озимой пшеницы. / Е. М. Полтарев, Л. Р. Борисенко, Н. И. Рябчун. // А.С. 1565405 от 2.01.1990, Бюлл.19.

Рябчун, Н. И. Определение статической морозостойкости озимых зерновых культур. / Методические рекомендации. - X., 1995. -47 с.

Published

2008-04-24

How to Cite

Рябчун, Н. І., Петренкова, В. П., Ткачик, С. О., & Андрющенко, А. В. (2008). Considering the method of frost resistance determination for Winter Wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Plant Varieties Studying and Protection, (2(8), 30–33. https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(8).2008.62393

Issue

Section

ЗДОБУТКИ ТА ПРОБЛЕМИ