Assessment of stability and plasticity of new hybrids of maize (Zea mays L.) under the conditions of Polissia and Steppe zones of Ukraine

Authors

  • Л. М. Присяжнюк Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4388-0485
  • О. О. Шовгун Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine
  • Л. В. Король Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine
  • І. І. Коровко Ukrainian Institute for Plant Variety Examination, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(31).2016.70050

Keywords:

maize, hybrids, intensive and extensive types, economic characters, productivity

Abstract

Purpose. To select promising high productive maize hyb­rids of middle-early maturity group in terms of stability and plasticity of main economic characters.

Methods. Field study, laboratory test, analytical procedure and statistical evaluation.

Results. 14 maize hybrids recorded in the State Register of Plant Varieties Suitable for Dissemination in Ukraine in 2015 were studied for plasticity and stability of such traits as productivity, protein and starch content. Intensive highly-plastic hybrid ‘SI Tiptop’ was selected among the studied ones for productivity trait that can respond properly to changes of growing conditions. It was defined that for the starch content such hybrids as ‘SI Tiptop’, ‘SI Enigma’, ‘SI Arioso’, ‘Svich 38’, ‘Svich 35’, ‘HU 8653’, ‘Zdobutok’ and ‘SI Contrakt’ belonged to the intensive type and combined rather high values and the stability of the studied trait under variable conditions. The following hybrids as ‘NS 2642’, ‘DK S3016’, ‘Svich 38’, ‘NS 2632’ were qualified as intensive for protein content and appeared to be highly-plastic but stability values of this trait were low. ‘Svich 38’ hybrid was intensive simultaneously for two traits such as protein and starch content and showed rather high values of plasticity. ‘SI Tiptop’, ‘SI Enigma’ and ‘Svich 35’ were defined as hybrids of extensive type that provided stable protein content in adverse cultivation conditions.

Conclusions. On the condition that intensive crop growing technologies should be used, for obtaining stable yields it is advisable to sow only highly-plastic hybrids that can adapt to unfavorable environmental factors, including ‘SI Tiptop’ – for productivity trait, ‘Zdobutok’ and ‘SI Kontrakt’ – for starch content, ‘MAC 24N‘, ‘NA 2642‘ and ‘Danubio’ – for protein content.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Л. М. Присяжнюк, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

L. M. Prysiazhniuk

О. О. Шовгун, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

O. O. Shovhun

Л. В. Король, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

L. V. Korol

І. І. Коровко, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

I. I. Korovko

References

Golovchanska, I. O., & Kuzmyshyna, N. V., & Ryabchun, V. K. (2013). Novi linii kukurudzy – donory tsinnykh hospodarskykh oznak dlia selektsii [New lines of maize are donors of valuable economic characters for breeding]. Henetychni resursy roslyn [Plant Genetic Resources], 12, 53–62. [in Ukrainian]

Shtukin, M. O., & Onychko, V. I. (2013). Osoblyvosti pidboru hib­rydiv kukurudzy dlia umov pivnichno-skhidnoho Lisostepu Ukrainy [Features of corn hybrids selection for conditions of the north-east Forest-Steppe zone of Ukraine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia «Ahronomiia i bio­lohiia» [Herald of Sumy National Agrarian University. Series “Agronomy and Biology”], 11, 212–217. [in Ukrainian]

Chernobai, L. M., Kitayova, S. S., Muzafarov, N. M., Ivleva T. V., & Derkach, I. B. (2013). Ekolohichne vyprobuvannia suchasnykh hibrydiv kukurudzy [Ecological testing of the current corn hyb­rids ]. [Selektsia i nasinnytstvo [Plant Breeding and Seed Production], 103, 217–222. [in Ukrainian]

Fedko, M. M. (2010). Adaptyvnyi potentsial ta ekolohichna stabilnist prostykh hibrydiv kukurudzy (Zea maize L.) [Adaptive potential and ecological stability of single-cross hybrids of corn (Zea maize L.)]. Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva [Bulletin of the Institute of Grain Farming], 39, 161–166. [in Ukrainian]

Klimova, O. E., Kuprichenkova, T. G., & Plehanova, T. F. (2007). Ekologicheskaya plastichnost’ i adaptivnaya sposobnost’ gibridov sakharnoy kukuruzy [Ecological plasticity and adaptive ability of sugar corn hybrids]. Kukuruza i sorgo [Corn and Sorghum], 3, 18–22. [in Russian]

Kostromitin, V. M., Vlasova, S. V., Trubitsyna, V. M., & Muzafarov, N. M. (2009). Adaptyvnist hibrydiv kukurudzy riznykh hrup styh­losti do pohodnykh umov i elementiv sortovoi ahrotekhniky [Adaptability of corn hybrids of different maturity groups to the weather and elements of varietal agricultural technology]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchaieva. Seriia: Roslynnytstvo, selektsiia i nasinnytstvo, plodoovochivnytstvo [Bulletin of V. V. Dokuchaiev Kharkiv National Agrarian University. Series: Crop production, breeding and seed production, horticulture], 4, 23–26. [in Ukrainian]

Zvyagin, A. F. (2013). Rezultaty selektsii na pidvyshchennia adaptyvnosti universalnykh sortiv pshenytsi miakoi ozymoi v umovakh skhidnoi chastyny Lisostepu Ukrainy [Results of bree­ding for improving adaptability of universal soft winter wheat varieties under the conditions of eastern part of the Steppe zone of Ukraine]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Herald of Sumy National Agrarian University. Series “Agronomy and Biology”], 3, 213–216. [in Ukrainian]

Sokol, T. V., Petrenkova, V. P., & Kobyzieva, L. N. (2012). Ekolohichna plastychnist ta stabilnist zrazkiv henofondu horokhu za stiikistiu do khvorob ta shkidnykiv [Ecological plasticity and stability of pea gene pool samples for resistance to diseases and pests]. Selektsia i nasinnitstvo [Plant Breeding and Seed Production], 101, 20–29. [in Ukrainian]

Eberhart, S. A., & Russell, W. A. (1966). Stability Parameters for Comparing Varieties. Crop Sci., 6(1), 36–40.

Prysiazhniuk, O. I., & Korol, L. V. (2014). Otsinka adaptyvnykh osoblyvostei novykh sortiv horokhu [Evaluation of adaptive features of new pea varieties]. Novitni ahrotekhnolohii [Advanced agritechnologies], 1, 12–22. Retrieved from http://plant.gov.ua/uk/plant/ocinka-adaptyvnyh-osoblyvostey-novyh-sortiv-gorohu. [in Ukrainian]

Vasyliuk, P. M. (2014). Otsinka stabilnosti i plastychnosti pokaznykiv produktyvnosti ta yakosti novykh sortiv pshenytsi miakoi ozymoi v umovakh Lisostepu Ukrainy [Assessment of stability and plasticity of productivity and quality indices of new soft winter wheat varieties under the conditions of the Forest-Steppe zone of Ukraine]. Plant Varieties Studying and Protection, 11, 15–18. [in Ukrainian]

Published

2016-05-25

How to Cite

Присяжнюк, Л. М., Шовгун, О. О., Король, Л. В., & Коровко, І. І. (2016). Assessment of stability and plasticity of new hybrids of maize (Zea mays L.) under the conditions of Polissia and Steppe zones of Ukraine. Plant Varieties Studying and Protection, (2(31), 16–21. https://doi.org/10.21498/2518-1017.2(31).2016.70050

Issue

Section

BREEDING AND SEED PRODUCTION